Zasoby leśne

Nadleśnictwo Puławy zarządza gruntami Skarbu Państwa o powierzchni 16,1 tys. ha, w tym gruntami leśnymi o powierzchni 15,6 tys. ha, na terenie czterech powiatów: puławskiego, ryckiego, lubelskiego i opolskiego.

Hodowla lasu

Głównym celem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących oraz kształtowanie nowych z respektowaniem warunków i procesów naturalnych.

Ochrona lasu

Ochrona lasu jako jedna z podstawowych dziedzin działalności gospodarczej w leśnictwie, ma na celu zabezpieczenie lasu przed szkodami wyrządzanymi czynniki: biotyczne, abiotyczne i antropogeniczne.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie główne związane z pozyskiwaniem drewna traktowane jest jako czynność hodowlana, realizowana poprzez zastosowanie odpowiednich rębni, służąca przemianie pokoleń lasu.

Urządzanie lasu

Obowiązek sporządzenia Planu Urządzenia Lasu dla lasów Skarbu Państwa wynika z art. 19 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 r.( Dz. U. z 2005 r., Nr 45, poz. 435 z późn. zm).

Certyfikaty

Zasady gospodarki leśnej prowadzonej na terenie RDLP w Lublinie są zgodne z zasadami i kryteriami PEFC i FSC

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadzór nad lasami niepaństwowymi w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Puławy sprawują Starostowie we własnym zakresie.