Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka na terenie Nadleśnictwa Puławy prowadzona jest w 24 obwodach łowieckich dzierżawionych przez 15 kół łowieckich. Są to obwody polno-leśne. W poszczególnych kołach gospodarka łowiecka prowadzona jest na podstawie rocznych planów łowieckich zatwierdzanych przez Nadleśniczego.
W ostatnich latach zauważalny jest szczególnie duży wzrost populacji łosia, która osiągnęła już poziom dwukrotnie większy od przyjętego w WŁPH. Stany liczebne pozostałych gatunków zbliżone są do przyjętych w WŁPH.
 

Celem gospodarki łowieckiej jest utrzymanie możliwe najliczniejszego stanu zwierzyny w odpowiedniej strukturze wiekowej i płciowej, przy znośnych gospodarczo szkodach w drzewostanach, których wielkość powinna być jedynym racjonalnym kryterium regulacji stanu zwierzyny.
Jak wynika z przeprowadzonej inwentaryzacji na terenie nadleśnictwa znajduje się 22 poletek łowieckich, na gruntach leśnych i nie leśnych, zajmujących łączną powierzchnię 10,37 ha.
Do zadań nadleśnictwa w ramach gospodarki łowieckiej będzie należała współpraca z kołami łowieckimi w zakresie:
- dokonywania ścisłej inwentaryzacji zwierzyny łownej,
- opiniowania i zatwierdzania rocznych planów zagospodarowania kół łowieckich,
- poprawiania warunków bytowania zwierzyny poprzez: ograniczanie niepokoju w biotopie, ochrona ostoi oraz zapewnienie bazy pokarmowej poprzez zapewnienie odpowiedniej ilości poletek łowieckich, wprowadzanie do drzewostanów gatunków drzew i krzewów takich jak: kasztanowiec, buk, wierzby oraz dzikie drzewa i krzewy owocowe.