Ochrona lasu

Ochrona lasu jako jedna z podstawowych dziedzin działalności gospodarczej w leśnictwie, ma na celu zabezpieczenie lasu przed szkodami wyrządzanymi czynniki: biotyczne, abiotyczne i antropogeniczne.

Ochrona lasu jako jedna z podstawowych dziedzin działalności gospodarczej w leśnictwie, ma na celu zabezpieczenie lasu przed szkodami wyrządzanymi przez:

– czynniki abiotyczne (np. huragany, okiść, mróz, susze)

–czynniki biotyczne (np. owady foliofagiczne, grzyby pasożytnicze, zwierzynę)

– czynniki antropogeniczne (np. pożary, skażenie powietrza, szkody górnicze)

W ochronie lasu obowiązuje zasada profilaktycznego, zapobiegawczego działania. Jest to całokształt działań i środków mających na celu zapobieganie procesom chorobowym oraz zwiększanie zdolności obronnej drzew w stosunku do szkodników i czynników chorobotwórczych.

W roku 2008 poprawił się stan zdrowotny dębów. Nie było żerów miernikowców. Mączniak występował na niewielkich powierzchniach. Opadów było więcej jak w latach poprzednich i układały się korzystniej w okresie wegetacyjnym. W dąbrowach wydzielało się posuszu.

Generalnie stan zdrowotny wszystkich drzewostanów poprawił się.

Na terenie Nadleśnictwa Puławy obserwuje się także szkody powodowane przez zwierzęta leśne. Są to głównie sarna, jeleń, łoś oraz zając. Szczególnie duże szkody wyrządzają łosie licznie bytujące w lasach puławskich. Szkody występują przede wszystkim w uprawach oraz młodych drzewostanach. Polegają głównie na zgryzaniu pączków, spałowaniu, czemchaniu, łamaniu młodych drzewek.

W celu ochrony przed tego typu szkodami stosuje się różne zabezpieczenia. Są to między innymi grodzenia upraw siatką, stosowanie ochrony indywidualnej drzewek poprzez zakładanie osłonek perforowanych na pędy główne, tuby, palikowanie drzewek.