HODOWLA LASU HODOWLA LASU

Hodowla lasu

Głównym celem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących oraz kształtowanie nowych z respektowaniem warunków i procesów naturalnych.

Głównym celem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących oraz kształtowanie nowych z respektowaniem warunków i procesów naturalnych poprzez:
– stopniowe osiąganie stanów równowagi dynamicznej w ekosystemach leśnych, a w szczególności zgodności biocenozy leśnej z warunkami biotopów
– zapewnienie produkcji drewna i innych użytków na zasadach reprodukcji rozszerzonej
– kształtowanie pozaprodukcyjnych funkcji lasu oraz przyjaznych powiązań gospodarki leśnej z otoczeniem społeczno-gospodarczym na zasadzie sprzężeń zwrotnych.

Baza nasienna
Zapewnienie sobie odpowiedniej ilości i jakości nasion pożądanych gatunków jest obowiązkiem każdego, kto chce hodować las. W tym celu na terenie każdego nadleśnictwa, według ściśle określonych kryteriów, wyszukuje się i lokalizuje drzewostany poszczególnych gatunków. W pierwszej kolejności drzewostany te poddaje się cięciom selekcyjno-sanitarnym (usuwa się drzewa chore, wadliwe). Z tak przygotowanych drzewostanów pozyskuje się nasiona do hodowli sadzonek.
Gospodarcze Drzewostany Nasienne (GDN) – to drzewostany o najlepszych cechach genotypowych w wieku dojrzałości do obfitego urodzaju nasion, przeznaczone do zbierania nasion dla potrzeb odnowienia lasu i zalesień oraz do odnowienia naturalnego przed wyrębem.
Na obszarze Nadleśnictwa Puławy za GDN uznano 14 drzewostanów sosny zwyczajnej, 7 dębu szypułkowego, 2 dębu bezszypułkowego, 8 brzozy brodawkowatej, 11 olszy czarnej, 1 lipy drobnolistnej o łącznej powierzchni 261,1 ha oraz 2 źródła nasion - klon jawor, czereśnia ptasia.

Zbiór nasion
Podstawowym sposobem zbioru nasion na terenie nadleśnictwa jest zbiór nasion z drzew leżących, czyli uprzednio ściętych. Zbiór nasion prowadzi się w latach urodzaju, to jest wówczas, kiedy jest ich dużo i są dobrej jakości. Na okres słabego urodzaju nasiona, przede wszystkim gatunków iglastych, przechowywane są w specjalnych przechowalniach. Po zbiorze i przed siewem nasiona są poddawane badaniom, w czasie których określa się ich wartość siewną. Wykonują to wyspecjalizowane placówki Lasów Państwowych.

Hodowla sadzonek
Nasiona przeznaczone do hodowli sadzonek wysiewa się w specjalnie do tego celu przeznaczonych i przygotowanych szkółkach. Tam są pielęgnowane i hodowane aż do uzyskania odpowiedniego wzrostu i kondycji, aby mogły być wysadzone na nowozakładanych uprawach leśnych.
Na terenie naszego nadleśnictwa prowadzone są 2 szkółki leśne otwarte, zlokalizowane w leśnictwach Kozi Bór i Sadłowice.
Łączna powierzchnia manipulacyjna szkółek wynosi 11,15 ha, natomiast powierzchnia produkcyjna 5,98 ha.
W szkółkach produkowane są zarówno sadzonki jednoroczne jak i wielolatki na potrzeby nadleśnictwa.

Zakładanie upraw leśnych
Nowozakładane uprawy leśne pochodzą z:
– odnowień naturalnych - obsiew powierzchni nasionami z pozostawionych drzew - nasienników lub drzew przyległego drzewostanu, na powierzchni otwartej, po uprzątnięciu drzewostanu lub pod okapem drzewostanu,
– odnowień sztucznych – wysadzenia wyhodowanych sadzonek na powierzchni otwartej po uprzątnięciu drzewostanu lub pod okapem drzewostanu,
– zalesienia naturalnego (z samosiewu) lub sztucznego powierzchni nieleśnych, gruntów porolnych, nieużytków poprzemysłowych, itp.


Pielęgnowanie lasu
W zależności od fazy rozwojowej drzewostanu pielęgnacja obejmuje:
– pielęgnowanie upraw i młodników
– trzebieże drzewostanów młodszych i starszych klas wieku.

Rębnie
Rębnia określa zasady wykonania całego zespołu czynności, które mają na celu stopniową przemianę pokoleń w lesie w sposób zapewniający równoczesne usuwanie drzew lub drzewostanów, tworzenie najkorzystniejszych warunków dla zainicjowania i rozwoju nowego pokolenia drzew pożądanych gatunków, kształtowanie odpowiedniej budowy drzewostanu, zapewnienie naturalnej różnorodności biologicznej i trwałości w zmieniających się warunkach środowiska.
W lasach Nadleśnictwa Puławy wykorzystuje się następujące rębnie:
– rębnia zupełna pasowa
– rębnie częściowe
– rębnie gniazdowa
– rębnie stopniowe