Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 REZERWATY PRZYRODY

 

 

Na terenie Nadleśnictwa Puławy zlokalizowane są dwa rezerwaty przyrody:

PISKORY

 

Rezerwat biocenotyczny, utworzony w 1998 roku, położony w leśnictwie Zagórki o łącznej powierzchni 203.02 ha. Powstał w wyniku spiętrzenia wody na cieku Duży Pioter.

Przedmiotem ochrony są ekosystemy wodne, bagienne i leśne o dużej różnorodności biologicznej w obrębie Jeziora Piskory i jego obrzeży. Jest to jedno z najcenniejszych ostoi ptactwa wodno – błotnego na Lubelszczyźnie. Odtworzone środowisko zostało w sposób naturalny zasiedlone przez liczną faunę, wśród których wyróżniają się ptaki około 130 gatunków, w tym 102 lęgowych. Z roślinnością szuwarową związane są następujące gatunki: perkozek, bąk, błotniak stawowy, wodnik, zielonka, trzcinniczek, rokitniczka, brzęczka. Do gatunków związanych z otwartym lustrem wody zaliczyć można: zausznika, perkoza rdzawoszyjego, krzyżówkę, głowienkę, czernicę, łyskę. Gatunkami zadrzewień, które dominują w części wschodniej jeziora są gatunki lęgowe: strumieniówka, słowik szary, dziwonia. Zbiorowiska leśne otaczające Jezioro Piskory charakteryzują się dużą różnorodnością siedlisk od olsu do boru świeżego. To zróżnicowanie ma wpływ na różnorodność gatunków ptaków. Z najciekawszych gatunków lęgowych należy wyróżnić: orlika krzykliwego, bociana czarnego, samotnika, słonkę, lelka, dudka, dzięcioła czarnego, lerkę, muchołówkę białoszyją, puchacza. Do innych osobliwości awiofauny należy czapla siwa, łabędź niemy, gęgawa, cyraneczka, cyranka, płaskonos, bielik, żuraw.

 

CZAPLINIEC KOŁO GOŁĘBIA

Rezerwat faunistyczny, utworzony w 1987 roku, położony jest w leśnictwie Gołąb, o całkowitej powierzchni 19,04 ha. Rezerwat ustanowiono w celu ochrony koloni lęgowej czapli siwej.

 


Rezerwaty w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Puławy:

ŁĘG NA KĘPIE

Rezerwat częściowy fitocenotyczny, utworzony w 1963 roku, położony na terasie zalewowej Wisły, o całkowitej powierzchni 4,71 ha. Został utworzony w celu ochrony nadwiślańskiego lasu łęgowego.

Występują tutaj liczne gatunki obce: dąb błotny, topole włoska i kanadyjska, sosna wejmutka.

KROWIA WYSPA

Rezerwat faunistyczny, utworzony w 1991 roku, położony w pd-wsch części Nadleśnictwa o łącznej powierzchni 62,30 ha. Utworzony w celu ochrony wartości ornitologicznych doliny Wisły.

W skład rezerwatu wchodzą:

– wyspa będąca miejscem lęgowym wielu rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków ptaków tj. ostrygojada, mewy czarnogłowej, sieweczki rzecznej, rybitwy białoczelnej, brodźca krwawodziobego, kulona, rycyka. Jest też ważnym miejscem odpoczynku na szlaku wędrówek ptaków przelotnych: świstuna i rożeńca.

– pas wód Wisły