Widok zawartości stron Widok zawartości stron

NATURA 2000

 

 
Natura 2000 to spójna Europejska Sieć Ekologiczna.
Jej celem jest zapewnienie różnorodności biologicznej poprzez ochronę siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, a także zachowanie dla przyszłych pokoleń Europejczyków bogactwa przyrody i krajobrazu.

Działania programu zmierzają do zachowania siedliska przyrodniczego oraz gatunków dzikiej fauny i flory w stanie sprzyjającym ochronie, lub aby odtworzyć taki stan.

Podejmowane działania uwzględniają wymogi gospodarcze, społeczne i kulturowe oraz cechy regionalne i lokalne.

 

W ramach sieci Natura 2000 wyznacza się:

  • specjalne obszary ochrony (SOO) – to ostoje tworzone tylko i wyłącznie dla ochrony siedlisk lub gatunków wymienionych w Dyrektywie Siedliskowej,
  • obszary specjalnej ochrony (OSO) – to ostoje utworzone tylko i wyłącznie ze względu na występowanie w nich określonych gatunków ptaków wymienionych w Dyrektywie Ptasiej.

 

Sieć Natura 2000 ma za zadanie ochronę najważniejszych i najbardziej reprezentatywnych dla naszego kontynent ekosystemów, wraz z towarzyszącą mu fauną i florą.

 

Obszary objęte programem Natura 2000 sięgają także terenów znajdujących się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Puławy.


Są to 2 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO):

 

  1. Dolina Środkowej Wisły – w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa stanowi powierzchnię 3363,63 ha; powierzchnia gruntów nadleśnictwa w obszarze 2,71 ha
  2. Małopolski Przełom Wisły – w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa stanowi powierzchnię  549,34 ha; powierzchnia gruntów nadleśnictwa w obszarze 0,00 ha

Małopolski Przełom Wisły

Oraz 5 specjalne obszary ochrony (SOO):

  1. Płaskowyż Nałęczowski - w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa stanowi powierzchnię 1080,69 ha; powierzchnia gruntów nadleśnictwa w obszarze 18,13 ha
  2. Przełom Wisły w Małopolsce - w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa stanowi powierzchnię 3344,08 ha; powierzchnia gruntów nadleśnictwa w obszarze 38,06 ha
  3. Dolny Wieprz - w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa stanowi powierzchnię 4451,71 ha; powierzchnia gruntów nadleśnictwa w obszarze 532,29 ha
  4. Puławy - w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa stanowi powierzchnię 1156,97 ha; powierzchnia gruntów nadleśnictwa w obszarze 370,47 ha
  5. Podebłocie - w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa stanowi powierzchnię 625,13 ha; powierzchnia gruntów nadleśnictwa w obszarze 14,91 ha