Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

 

KOZI BÓR

Powierzchnia całkowita 12681,00 ha

Utworzony w 1990 roku, obejmujący swym zasięgiem północno–wschodnią część obrębu leśnego Żyrzyn o powierzchni 3345,74 ha. Są to kompleksy: Główny, Łąkoć, Łąkoć I, Podbórz, Dęba, Garbów oraz Orlicz I-III.
W zasięgu OCK Kozi Bór 44,25% powierzchni zajmują lasy, 54,4% to użytki rolne i 0,7% stanowią wody. Rozległe powierzchnie lasów sosnowych z udziałem dębu szypułkowego, rzadziej innych gatunków drzew, reprezentowane są przede wszystkim przez zespoły: Peucedano-Pinetum i Leucobryo-Pinetum. Fragmentarycznie występują: Querco roboris-Pinetum, Potentillo albae-Quercetum oraz Tilio –Carpinetum. Z roślin rzadkich stwierdzono występowanie: podkolanu białego, podkolanu zielonego, wawrzynka wilczełyko, mieczyka dachówkowatego, orlika pospolitego.

 

PRADOLINA WIEPRZA

Powierzchnia całkowita 33159,00 ha.

Utworzony w 1990 roku, obejmuje swym zasięgiem południową część obrębu leśnego Ryki  oraz lasy z obrębu leśnego Żyrzyn, natomiast z obrębu leśnego Puławy  oddziały leżące w kompleksach Skoki I i Niebrzegów. Oś ekologiczną stanowi silnie meandrowane koryto rzeki Wieprz.

Obszar obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcję korytarzy ekologicznych.
Obszar ten jest ważną ostoją siedlisk podmokłych i okresowo zalewanych łąk. Duży, rozległy i otwarty teren ma bardzo duże walory krajobrazowe. OCK odznacza się wybitną różnorodnością biologiczną. Można tutaj obserwować dziesiątki gatunków ptaków siewkowatych, brodzących, drapieżnych i wodnych. Występuje tutaj wiele rzadkich roślin, które związane są z łąkami, starorzeczami, ciepłolubnymi murawami oraz lasami.