Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monitoring gospodarki leśnej

Wyniki monitoringu gospodarki leśnej w 2019 roku wg stanu na 31.12.2019 r.

1. Zapas grubizny brutto - 3 680 tys. m3

2. Powierzchnia odnowień i zalesień - 119,51 ha

3. Powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku [ha]:

 

GAT. / WIEK I II III IV V VI VII VIII KO KDO RAZEM %
1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-120 121-140 141 <        
SO 867,76 287,35 192,03 328,37 722,27 1648,11 1472,44 1614,56 1064,55 508,39 515,02 156,29 205,65 771,03 45,40 10399,22 69,55
SO.C     0,50   2,12     2,33               4,95 0,03
MD     5,43 1,28 20,31 18,86 1,99                 47,87 0,32
ŚW   0,37 11,47 3,75 2,82                     18,41 0,12
BK 1,03                             1,03 0,01
DB 28,70 118,83 154,47 73,75 152,91 192,26 373,17 520,97 324,83 131,59 140,87 25,03 103,18 159,28 8,27 2508,11 16,77
DB.S 20,94 31,90                           52,84 0,35
DB.B               4,19               4,19 0,03
DB.C       0,56 14,91 4,12 0,77 0,45               20,81 0,14
KL         0,94                     0,94 0,01
JW       1,75                       1,75 0,01
JS 2,64             1,45   1,22           5,31 0,04
GB   0,23     18,19 18,18 7,73 6,88 7,45         83,49   142,15 0,95
BRZ 1,06 6,91 70,24 126,02 320,96 47,42 103,69 169,94 22,19         110,50 17,22 996,15 6,66
OL 45,98 22,44 30,28 36,96 53,92 97,60 80,14 158,28 66,84 42,82 22,72     19,99 2,98 680,95 4,55
OS       17,80 13,66 1,63               7,65   40,74 0,27
LP   1,23   3,45 1,90 0,15 4,11   0,49         11,35   22,68 0,15
AK         3,37 0,41                   3,78 0,03
OGÓŁEM 968,11 469,26 464,42 593,69 1328,28 2028,74 2044,04 2479,05 1486,35 684,02 678,61 181,32 308,83 1163,29 73,87 14951,88 100,0

 

4. Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

- nasion            36,14 kg

- zwierzyny        0 szt.

- stroiszu          0 mp

- choinek          95 szt.

5. Produkcja sadzonek - 2107,14 tys. szt.

6. Ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne - 240,22 ha

7. Powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów - 2319,96 ha

8. Ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków - 7 szt.

9. Ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej (HCVF) - 5660,05 ha.

a) obszary chronione w rezerwatach – 221,70 ha

b) obszary chronione w parkach krajobrazowych – 340,82 ha

c) ostoje zagrożonych i ginących gatunków – 380,54 ha

d) kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej - 0 ha

e) ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej – 89,65 ha

f) ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy – 3249,40 ha

g) lasy wodochronne - 0 ha

h) lasy glebochronne – 1328,60  ha

i) lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności - 180,16 ha

10. Koszty prowadzenia gospodarki leśnej - 12993,2 tys. zł.

11. Pozyskanie drewna ogółem - 73,8 tys. m3

12. Wielkość zatrudnienia ogółem - 57 etatów.