AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Zasoby leśne

Nadleśnictwo Puławy zarządza gruntami Skarbu Państwa o powierzchni 16,1 tys. ha, w tym gruntami leśnymi o powierzchni 15,6 tys. ha, na terenie czterech powiatów: puławskiego, ryckiego, lubelskiego i opolskiego.

Nadleśnictwo Puławy zarządza gruntami Skarbu Państwa o powierzchni 15,9 tys. haObszar nadleśnictwa położony jest w zasięgu województwa lubelskiego, czterech powiatów: lubelskiego, puławskiego, opolskiego i ryckiego, 16 gmin wiejskich i 5 gmin miejskich – Puławy, Kazimierz Dolny, Ryki, Dęblin, Nałęczów. Powierzchnia terytorialnego zasięgu działania nadleśnictwa wynosi ok. 151176 ha. Lesistość obszaru wynosi 22,41%. Lasy własności prywatnej stanowią ok. 40,4% wszystkich lasów znajdujących się w zasięgu działania nadleśnictwa.

Powierzchnia Nadleśnictwa Puławy w powiatach (wg stanu na dzień 31.12.2019 r)

       Powiat        Powierzchnia ogółem (ha) Powierzchnia leśna (ha)
Lubelski 599 540
Opolski 55 55
Puławski 11569 11215
Rycki 3639 3561

 

Pod względem fizjologicznym są to tereny po pograniczu Niziny Mazowieckiej, Wyżyny Lubelskiej i Równiny Radomskiej, rozdzielonych pradolinami Wisły i Wieprza. Takie położenie sprawia, że występują tu bardzo różnorodne formy ukształtowania terenu - od płaskich równin po wysoczyzny pocięte głębokimi wąwozami. Także różnorodna budowa geologiczna sprawia, że tutejsze gleby - a co za tym idzie również szata roślinna - prezentują dużą zmienność i są to biotopy 14 typów siedliskowych lasów niżowych.

Dominującymi typami siedliskowymi w nadleśnictwie są: Bśw 29,79%, LMśw 22,88%, Lśw 19,19% i BMśw 18,61%.

Typ siedliskowy lasu   Powierzchnia w ha    Udział % 
Bśw 4453,63 29,79
BMśw 2783,89 18,61
LMśw 3421,65 22,88
Lśw 2868,75 19,19
Ol 455,64 3,05
Pozostałe 968,31 6,48

 

Drzewostany nadleśnictwa tworzą około 33 gatunki drzew, 16 występuje jako gatunki panujące.


Głównym gatunkiem tworzącym drzewostany w nadleśnictwie jest sosna. Drzewostany z panującą sosną zajmują 74,02% powierzchni i dają 74,02% zasobności. Drugim gatunkiem jest dąb. Udział powierzchniowy drzewostanów dębowych wynosi 13,48% a zasobność 15,68%. Kolejnym gatunkiem jest brzoza z udziałem powierzchniowym 8,61% i pod względem zasobności 6,36%. Grab jako gatunek panujący zajmuje 1,65% powierzchni i 1,51% zasobów.

 


Udział pozostałych gatunków nie przekracza 0,5 % udziału powierzchni leśnej.

Gat.    Pow.%     Zasob.%  
So 74,02 74,02
Db 13,48 15,68
Brz 8,61 6,36
Ol 0,70 0,93
Gb 1,65 1,51
Poz. 1,54 1,50